EIS-100 -laitteella määritetty veden käyttäytyminen kuivuvassa betonissa impedanssifunktion f(Z) avulla

Veden haihtuminen kuivuvasta betonista aiheuttaa muutoksia impedanssin häviökertoimeen, joka näkyy impeanssin reaali- ja imaginääriosissa. Erityisen vaativaksi betonin kuivumisen seuranta osoittautuu laattojen valun yhteydessä, missä vesi pääsee haitumaan vain yhden pinnan kautta. Tilannetta on simuloitu laboratorio-olosuhteissa kuivattamalla betonivalua muovisessa astiassa, jolloin veden poistuminen kuivumassa olevasta betonista tapahtuu vain yhden pinnan kautta (vrt. kuva).

Yllä olevissa kahdessa kuvassa on esitetty EIS-laitteella määritetty kyseisen betonin kuivumisesta piirretty kuvaaja kun yksi anturi on sijoitettu lähelle betonivalun pintaa (50 mm pinnasta) ja toinen 140 mm syvyteen betoniin.  Laitteen tuottamista impedanssivasteista voidaan määrittää betonin kuivumiseen tarvittavat aika-arviot. Aikamääritys voidaan tehdä joko käyttäen impedanssin (Z) resistanssiosaa Re(Z)  tai sen reaktanssiosaa Im(Z). Kun käytetään impedanssin resistanssiosaa, niin märässä betonimassassa on enemmän ioneja kuin sen valmistuksessa käytetyssä vedessä, mikä vaikuttaa häviökertoimeen ja tämän  seurauksena märän betonin resistanssiosa on pienempi kuin katkoviivoilla merkitty veden resistanssiosa. Betonin kuivuessa alkaa näiden keskinäinen suhde pienetä ja lopulta osat vaihtuvat. Projisoimalla tämä leikkauspiste aika-akselille (kulunut aika vuorokausissa), saadaan betonin kuivumisasteelle aika-arvio. Märästä betonista mitattu impedanssin reaktanssiosa käyttäytyy käänteisesti verrattuna sen resistansiosaan. Muilta osin tilanne on edellä kuvatun kaltainen. Kummastakin leikkauspisteestä määritettyjen betonin kuivumisaika-arvioiden on todettu vastaavan hyvin toisiaan.

Jos vesi ei pääse poistumaan betonivalusta, kuivumisasteen arviointia varten tarpeellista leikkauspistettä ei pääse syntymään kuten oheisesta kuvasta käy ilmi.

Asia on varmennettu gravimetrisesti seuraamalla betonivalun painon muutosta. Muoviastiassa olevan betonivalun (vettä 1.51kg ja kokonaismassa 11.79kg) paino kevenee vain 24.6% 24 vuorokaudessa vaikka muutoksen pitäisi olla 79.2%. Kuivunut pintakerros, jonka pintakosteudet olivat 1.4% 11vrk:n, 1.0% 17vrk:n ja 0.6% 24vrk:n jälkeen, hidastaa siis veden haihtumista.