Palvelut ja tuotteet

Bioimpedanssilaitteisto ja ohjelmisto taimien kunnon arviointiin

Taimituottajilla on jatkuvia haasteita taimien varastoinnissa tapahtuvien ympäristörasitteiden todellisten vaurioita aiheuttavien ulkoisten vaikutusten arvioinnissa, mittaamisessa ja niiltä suojautumisessa. Perinteisesti taimen elinkelpoisuus eli myyntikelpoisuus on arvioitu silmämääräisesti ja aikaa vievien kasvatustestien avulla. Käytännössä nämä arviointikeinot aiheuttavat asiakasreklamaatioita, koska toimitetuissa taimierissä voi olla merkittäviä määriä elinkelvottomia, päällisin puolin kunnossa olevia yksilöitä.

Varastoinnissa taimeen kohdistuvia ympäristörasitteita ovat yleisesti: lämpötilamuutokset, jäätyminen, kuivuus, tulva, ravinnemuutokset, ympäristösaasteet, lahosienet jne. Elinkelpoisuuden arvioinnin helpottamiseksi ja arvioinnin laadun parantamiseksi olemme kehittäneet mittausjärjestelmän, joka hyödyntää taimen elektrolyyttitasapainoa ja siinä tapahtuvia mitattavia muutoksia.

Mittausjärjestelmämme mahdollistaa kaksi käyttötapaa. Ensimmäinen käyttötapa, eli ennakoiva ja reaktiivinen tapa, on mitata taimikennon elektrolyyttitasapainon nykytila syksyllä ennen pakkasia ja seurata sen kehitystä syksyn aikana sitä mukaa kun lämpötila laskee pakkasen puolelle. Jos mittaus osoittaa, että taimisto on lähestymässä vaurioitumistilaa, on niiden suojaus mahdollista tehdä ennen kuin vaurioita syntyy. Toinen käyttötapa, eli varmistus- ja seulontatapa, on suorittaa taimien tarkistusmittaus keväällä ennen taimierän toimittamista asiakkaalle, joka estää reklamaatiota ja näin säästää jälkihoidollisia kustannuksia, koska vialliset ja elinkelpoiset yksilöt saadaan helposti eroteltua toisistaan.

Mittausjärjestelmän avulla on mahdollista säästää iso osa taimista ennakoivalla suojauksella (ennakoiva ja reaktiivinen) ja vähentää huomattavasti reklamaatioiden aiheuttamia kustannuksia (varmistus ja seulonta). Mittausjärjestelmän avulla voidaan pelastaa jopa yli 90% taimista, jotka nykyisin menetetään hävikkien kautta.

Impedanssilaitteisto ja ohjelmisto sopii myös muihin impedanssimäärityksiä vaativiin kohteisiin kuten kosteuden määritykseen erilaisissa kohteissa sekä veden faasimuutosten (kuten vesihöyry, vesi ja jää) määritykseen ilmassa ja maaperässä.

Impedanssilaitteisto ja ohjelmisto betonin kuivamisen (kosteuden) seurantaan

Betoniteollisuuden haasteena on betonin kuivamiseen liittyvän seurannan suorittaminen kustannustehokkaasti ja laadukkaasti. Perinteisesti esimerkiksi kosteiden tilojen pinnoitustyöt on aloitettu odottamalla riittävän pitkän aikaa ja toivomalla, että se on riittävän kuiva. Tämä on kuitenkin käytännössä haasteellinen tapa, koska ympäristöolosuhteet vaikuttavat huomattavasti kuivumisprosessin nopeuteen.

Toinen tapa on ollut porata reikiä betonilaattaan ja suorittaa sen jälkeen kosteusmittaus. Poraaminen aiheuttaa reiän rakenteeseen ja mittauksen toistaminen sekä kuivamisen kehityksen seuraaminen on käytännössä mahdotonta varsinkin sen jälkeen kun se on pinnoitettu.

Lisäksi haasteellisia betonityökohteita ovat isot lattiat, seinät ja kantavat rakenteet, joissa betonin kuivaminen tapahtuu vain yhden pinnan kautta. Haasteena on selvittää milloin ne ovat riittävän lujia, jotta rakennustöitä voidaan jatkaa seuraavaan vaiheeseen? Lisäksi on myös tilanteita jossa esimerkiksi betonilaatta vaatii jälkihoitoa mm. kastelua.

Kehittämämme mittausjärjestelmä auttaa ratkaisemaan edellä mainitut ongelmat hyödyntämällä betonin ionitasapainon ja sen muutoksen mittaamista kuivamisen aikana.

Mittausjärjestelmää käytetään sijoittamalla mittaelektrodit ennen valua tiettyihin seurantasyvyyksiin. Mittaelektrodit valetaan laatan sisään ja ensimmäinen mittaus suoritetaan heti valun jälkeen. Valun kuivumista seurataan suorittamalla mittauksia sopivin välein. Mittaustuloksien avulla saadaan tarkka tieto miten kuivaminen etenee ja kun riittävä kuivuustaso on saavutettu, voidaan seuraava rakennusvaihe aloittaa saman tien.

Menetelmää voidaan myös hyödyntää betonirakenteen kosteuden jatkuvaan valvontaan, jolloin jos mittaus osoittaa, että kosteus nousee tietyn rajan yli, voidaan siitä antaa hälytys.

Käyttötapoja mittausjärjestelmään ovat

  • Betonin kuivumisen seuranta
  • Kosteuden muutoksen jatkuva seuranta kosteissa tiloissa, vesiputkistojen läheisyydessä, keittiöissä jne.
  • Betonilattian jälkihoidon oikea-aikaisuuden suorittamisen varmistaminen; esimerkiksi tilanteessa, jossa pinta uhkaa kuivua liian aikaisin, kastellaan laatta, mikä voi estää suurien halkeamien syntymistä
  • Kosteiden tilojen vesieristyksien ja laatoitusten oikea-aikaisen aloittamisen, joka voi estää muun muassa jälkihoitokustannuksia korjauksien ja reklamaatioiden vähenemisen kautta.

Mittausjärjestelmän avulla on mahdollista säästää iso osa jälkihoitokustannuksista, jotka aiheutuvat nykyään väärään aikaan aloitetuista rakennustyövaiheista. Mittaamisella voidaan nopeuttaa tiettyjen rakennusvaiheiden aloittamista tai auttaa varmistamaan luotettavasti milloin seuraava työvaihe voidaan aloittaa.

Lehden pinta-alamittari lehtivihreän seurantaan

Nykyään kasviston hiilen sitomiskyky on noussut esille ympäristön tilan seurannassa ja hallinnassa. Yksi tällainen seurantamenetelmä on klorofyllin määrän mittaaminen. Klorofylli absorboi hiilidioksidia ilmassa ja vapauttaa vastavuoroisesti happea ilmakehään, tämä prosessi käyttää sähkömagneettisen säteilyn absorptiota tai fotonien adsorptiota. Lehden vihreä väri oletetaan liittyvän lehtivihreään eli klorofylliin.

Tuotekehitys ja prototyypit

Ydinosaamisemme liittyy optiseen ja sähköiseen mittaustekniikkaan sekä tähän toimialaan liittyvien ongelmien ratkaisuiden kehittämiseen asiakkaillemme. Lisäksi voimme toteuttaa prototyyppien sekä tuotantoversioiden laitteiden sekä ohjelmien toimittamisen avaimet käteen periaatteella.

Tutkimuksen tukeminen ja konsultaatiopalvelut

Pitkä yli 75 työvuoden kokemuksemme koostuu yliopiston tutkimus- ja opetustehtävistä sekä muista niihin liittyvistä kehityshankkeista sekä teknologiateollisuuden prosessisuunnittelusta ja automaatioprojekteista. Lisäksi olemme tehneet edellä mainittuihin tehtäviin liittyvää suunnittelua, projektien johtoa ja toteutusta, patentointeja sekä projektirahoituksen hankinnan tehtäviä. Voimme tarjota edellä mainittuja palveluita asiakkaillemme.